Program partnerski Lunch Pass | Sodexo – Akceptanci Strefa
Akceptanta

Witaj na stronie Sodexo Strefa Akceptanta | Sodexo Polska | Sodexo Group

Regulamin

Za pośrednictwem Serwisu internetowego www.akceptant.sodexo.pl (dalej jako: „Serwis”) są świadczone usługi polegające na zapewnieniu użytkownikom indywidualnym (dalej jako: „Użytkownik”) nieodpłatnego dostępu do zasobów Serwisu (w tym w ramach tzw. Bazy Wiedzy) na czas nieokreślony oraz informowaniu i promocji produktów oraz usług oferowanych przez Sodexo Motivation Solutions, w szczególności za pośrednictwem biuletynu elektronicznego (newslettera). Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków poniższego regulaminu.

Właścicielem Serwisu jest Sodexo Motivation Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kłobuckiej 25, posiadająca numer KRS 0000033826 NIP 522-23-57-343 (dalej jako: „Sodexo Motivation Solutions”).

Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych: zastosowania przeglądarek Internet Explorer (ver. 7.x, 8.x, 9.x), FireFox (ver. 3.x, 4.x, 5.x, 6.x), Opera (ver. 9.x, 10.x, 11.x); strona internetowa jest optymalizowana do rozdzielczości 1024×768.

Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego regulaminu. w szczególności, Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że podane przez niego dane osobowe są prawdziwe i aktualne oraz że nie będzie zamieszczać w Serwisie treści o charakterze bezprawnym.

Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów i materiałów zawartych w Serwisie wyłącznie na własny użytek osobisty. Wykorzystywanie w jakiejkolwiek inny sposób, niż wskazany powyżej, materiałów zamieszczonych na Serwisie bez zgody właściciela Serwisu jest zabronione.

Korzystanie z Serwisu jest bezpieczne i nie wiąże się ze specjalnymi zagrożeniami. Niemniej jednak zwracamy uwagę na możliwe w trakcie korzystania z Internetu przechwytywanie danych lub samoczynną instalację programów potencjalnie niebezpiecznych. w celu zminimalizowania ryzyka zalecamy korzystanie z programów antywirusowych i antyspamowych.

Sodexo Motivation Solutions przetwarza informacje dotyczące Użytkowników, w tym informacje mające charakter danych osobowych, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.), przy zastosowaniu wymaganych prawem, zabezpieczeń.

Do celów statystycznych witryna wykorzystywać może pliki Cookies. Są one w pełni bezpieczne, niemniej ich instalacja może być zablokowana przez Użytkownika na poziomie przeglądarki www.

Dostępność Serwisu może zostać ograniczona bez potrzeby wcześniejszego uprzedzenia Użytkownika przez właściciela Serwisu. Sodexo Motivation Solutions zastrzega sobie również możliwość wprowadzania zmian zarówno w treści Serwisu, zakresie usług oferowanych przez Serwis, jak i w treści niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie www.akceptant.sodexo.pl i wchodzą w życie z dniem ogłoszenia umieszczenia ich na stronie internetowej.

Sodexo Motivation Solutions nie prowadzi sprzedaży list adresowych swoich Użytkowników.

Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko składającego reklamację, jak również dokładny opis i powód zgłoszenia reklamacji. Sodexo Motivation Solutions rozpatrzy reklamację w ciągu 7 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz poinformuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. w sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Sodexo Motivation Solutions zwraca się, przez rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o ich uzupełnienie. Czas udzielenia dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.

Rozpatrzenie reklamacji przez Sodexo Motivation Solutions jest ostateczne, Użytkownikowi nie przysługuje prawo odwołania się od decyzji Sodexo Motivation Solutions.

Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z Serwisu, w tym w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptuje zmian wprowadzonych w treści regulaminu lub modyfikacji usług Serwisu.

Sodexo Motivation Solutions może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego regulaminu.